കിളികളെപ്പോലെ ചിലക്കാനല്ല, ഗജവീരന്മാരെ പോലെ ചിന്നം വിളിക്കാനാണെനിക്കിഷ്ടം. #TootNotTweet 🐘

@Bibin ബ്ലാസ്റ്റേ......ഴ്‌സ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ടക്‌ ടക്‌ ടക്‌

Follow

@Bibin @tk_zy
ഒരു മാറ്റം വേണം. 😑

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit