‏قدیما پشتکار رو از مورچه یاد میگرفتن، الان از پرینتر سه بعدی.

Follow

@fzero
آقا یک سوال. ایمیل چک می‌کنید؟ من یک ایمیل چند روز پیش برای شما فرستادم. البته قصد مزاحمت ندارم ولی فقط می‌خواستم ببینم که به دست شما رسیده باشد.

· · Web · 1 · 0 · 1

@AliMirjamali سلام، بله که چک میکنم. ولی این ادرسی که دادم، یک اسپم فیلتر مزخرف داشت که ایمیل شما و چند تا ایمیل دیگر رو فرستاد ه بود تو اسپم
جواب دادم دو روز پیش و امروز.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!