ஏணி உன்னை மேல் நோக்கி செல்லவும் பின்பு கீழே இறங்கவும் உதவும் ஒரு கருவி..

நீயும் ஏணியை போல் பிறருக்கு உதவும் கருவியாயிரு
முன்னேற்றப் பாதையில் அழைத்துச் செல்லவும், கடினமான சூழ்நிலையில் கை கொடுத்து அதிலிருந்து மீளவும்

பாரதி

Barry boosted

It's so beautiful to see masses of people switch to Mastodon / the fediverse. Big hope feels.

இருக்கின்ற கோவிலை எல்லாம் படிக்கின்ற பள்ளிகள் செய்வோம்
அறிவெனும் கோபுரம் அங்கே நாம் காணுவோம்

My Most Favorite 😍😍😍

Barry boosted

@Advaidism

How to beat RW :

Educate the masses. Embrace the progression of history

Make urselves more open to diverse communities

Respect the constitution. Fight from within the system

Agree to disagree with other opposition parties. Be pragmatic

More participation of women in Politics

Idhu Vera fotova, screenshot aa yeppadi edit pandradhu nu therila Mastodonia

Show thread

Indha Twitter kum Mastodon kum maari maari varudhu 😂😂😂😂🤪🤪🤪🤪😔😔

Barry boosted

மகாராஷ்டிராவில் முதல்முறையாக அமலாகிறது குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சி

Full of spreading Love
People are following and gets followed in a happy way.. lets this Mastodon stays the same..
Advance Happy Weekend to all Mastodonians

Barry boosted

@Vivekpathak I'm from pune. Give free advises. Tracks news on indian politics #followforfollow. I love riding bikes, adventure

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!