ടൈപ്പ്‌ ചെയ്തിട്ട്‌ ശെരിയാവുന്നില്ലാല്ലൊ

കുരുവിയൊക്കെ ഇവിടേം ഉണ്ടോ

ഇവിടിപ്പൊ ആരൂല്ലെ

അറിയുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് കാൾ വന്നാൽ പോലും എടുക്കാൻ മടിയാണ് അപ്പോഴാണ് അറിയാത്ത നമ്പർ

ഈ വഴി മറന്നുപോയ്‌......

ഒരു മഴപ്പക്ഷി പാടുന്നു.........

ഇവിടെ ഒരു ലൈക്ക് കിട്ടണം എങ്കിൽ നേർച്ച നേരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് 😟

ഇവിടേം ഇഷ്ടാവുന്നില്ലാ റ്റ്വിറ്ററിലും പോവാൻ തോന്നുന്നില്ലാ.......

ഇനി ഞാനുറങ്ങട്ടെ..................🌝🌝🌝

ഇനി ഞാനുറങ്ങട്ടെ...............🌝🌝🌝

മഴപാടും
കുളിരായി
വന്നതാരോ
ഇവളോ.....???

ഇവിടെ ആകെ കുറച്ച്പേരുമാത്രം ഉള്ളതോണ്ട്‌ അധികം തിക്കും തിരക്കും ഇല്ലാ.....

ഇന്ന് നിളയെ കണ്ടില്ലാല്ലൊ

ചിന്തകൾ
മാറുന്നു
സ്വപ്നങ്ങളും...........

മഴപെയ്തില്ലേലും
തണുപ്പുള്ളതോണ്ട്‌
കുഴപ്പല്ലാ....

നിറം
മങ്ങിയ
സ്വപ്നങ്ങളിൽ
പുതിയ
ഛായങ്ങൾ
നിറക്കാൻ
നേരമായ്‌......

ആത്മാർത്ഥത കുറയുംബൊ പ്രകടനങ്ങൾ കൂടും......

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!