گُلخند is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.
175abf323f7eff9a

گُلخند @Ddsncm

اره همه يه ضعفايي دارن ولي من اخلاقم خيلي شيريه :)))

گُلخند boosted

هممون یه ضعفایی داریم به هر حال

گُلخند boosted

من به زمان اعتقادى ندارم و به نظرم وجود خارجى نداره
ولى حتى همين پديده ى فرضى خيلى وقتا ميشه برات دشمنى كه ميدونى در لباس دوست ﺩﺍﺭﻩ دلداريت ميده كه ميگذره
ولى دلت ميخواد چنگ بندازى كه نگذره

اينكه ادما بفهمن من يه ضعف دارم
نه اينو نميخوام

من متاسفانه يا خوشبختانه (؟) خيلي نميتونم راجع به خودم با بقيه حرف بزنم
اون حس قضاوت شدنه با يه حس نا امنيِ ديگه بم ميده

گُلخند boosted

خوبيش به همون جاييه كه از زخم ميمونه
حتى هر بار نگاش ميكنى دردش يادت مياد ولى ميدونى كه اون درد مال يه نقطه ى ديگه از نمودار فرضى زمانه..

جاي زخما ميمونه ولي ديگه درد نميكنن

گُلخند boosted

به نظرم گلخند میتونی مدیریت کنی...

گُلخند boosted

بنظرم گلخند میتونه ..زوو کیپر باشه

گُلخند boosted

هيشكى از زندگى آدم جداناشدنى نيست غير روابط خونى
البته اين نظر منه
شايد اشتباه ميكنم

دخالت نميكنم فقط شاهدشم

گُلخند boosted

كامارو بى خيال ... آدما رو بايد انتخاب كنى نه اصلاح

گُلخند boosted

گلخند اونی که روبروته می تونه با کمک تو چهره کثیفشو اصلاح کنه؟ شاید بتونی کمکش کنی اگه کمک بخواد

گُلخند boosted

گلخند جانم با درجات اينور اونور همه ى ما تجربه هاى مشابه داشتيم، حالا شايد با داستان متفاوت.. چيزى رو ميخواستيم كه ميدونستيم نبايد بخوايم.. درد ﺩﺍﺭﻩ ولى راه رو خودت ميدونى ديگه

گُلخند boosted

در واقع پس روى دلخواهش اينقدر مچه كه روى كثيفش اجازه نميده ولش كنى

واي نه بيتا نه
وحشتناكه
كثافت محضه

گُلخند boosted

شايد روى كثيفشم دوست ﺩﺍﺭى فقط سخته قبول كردنش برات