گُلخند is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

گُلخند @Ddsncm@mastodon.social

رفتم کلاس گیتار ^^

توت بکنم زشت نیس

گُلخند boosted

چه جمله زشتی گفتی گلخند

پنج روزه توت نکردم
واقعا؟

گُلخند boosted

هر آدمی اشتباه می‌کنه ،
حتی شما دوست عزیز.

نگوییم دانشگاه
بگوییم تپ تپ

ریدم تو دانشگا🤦🏻‍♀️

طوفان داره منو میبره

من فک میکنم تو یه جزیره گیر کردم و هیچ موحود زنده‌ای اطرافم نیست

کی این وسایل بردن تموم‌میشه
کیر تو زندیگی

من میخوام از همه‌چی و همه‌کس دور باشم
اینطوری خیلی راحت‌ترم

دیشب و شبای قبلش انقد ناراحت نبودم که الان هستم

رسالت خانواده: ریدن تو حالت

حالم بهم میخوره
میشه رو‌ ادمای زندگیم بالا بیارم؟

هانی نه تنها یک بارم بم زنگ نزده
بلکه امروزم که اومدم فقط سلام کرد فقط

اومدم رو تخت خودم خوابیدم انگار بالشم هوشمنده یه چیزی رو تو خواب یادم اورد که فراموش کرده بودم حالا همینطوری اشکم میاد

انقد جیش دارم که شاید دختری رو اون گوشه‌ها پیدا کنید که داره جیش میکنه

گُلخند boosted

تا حالا قایق موتوری ندیدی که نوحه بذاره تو دریا دور بزنه بفهمی کسخل واقعی کیه :)))))

دختره تو کلاس نوحه گذاشته کسخللللل