گُلخند is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

گُلخند @Ddsncm@mastodon.social

ای مستدون ای بنگاه شادی

ولی تبریکا رو ما باید میگفتیم به خیلیا کوتاهی کردیم :)))))))

تازه زاییدم تبریک بگید

گُلخند boosted

به گلخند تبریک گفتید ؟

بی‌تو باید بی‌تو بااااید تا نفس دارم ببارم

همینطوری خواستم یه توتی کرده باشم

بهشاد ایگنورت میکنم👋🏻

الای ناااازم *____*

خیلی خشن بود ولی بای

بهشاد توتتو نصفه میبینم ولی روم میشه، هونتم میذارم، دیگه هم نمیتم
بای

یکم مستر میبینم تو تایملاین

توتاتون نصفه‌س تو اپ برام

من یهو چت میشم، نمیتونم خودمو کنترل کنم
وای :))))))))))))

گُلخند boosted

این دنیا اینقدر مسخرس که اگه بخوای توش دووم بیاری باید هیشکیو جز خودت تحویل نگیری

تو سرم بمب درحال ترکیدنه

رفتم کلاس گیتار ^^

توت بکنم زشت نیس

گُلخند boosted

چه جمله زشتی گفتی گلخند

پنج روزه توت نکردم
واقعا؟