گُلخند is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

گُلخند @Ddsncm@mastodon.social

توییتر بگا رفته

شبکه اجتماعی جدید تو دست و بالتون نیس؟ اینا دیگه ارضام نمی‌کنن

مرحوم شما جای پدر ما هستید ببخشید ولی آقا بیاد اینو بخوره

گُلخند boosted

شنیدم آقاتون اجازه نمیده تو شبکه های اجتماعی فعال باشی؟!
راست میگن؟

بعد از ۲۰ روز باز باید دیک‌هدهایی رو ببینم که خوشایند نیست

غروب جمعه‌ی دردناکی رو شاهد هستیم

سلام مرحوم
همین جاها
خوب باشی انشالله

گُلخند boosted

گلخندکم ...
کجا بودی تا حالا شلغم.

ببینید ما کاری نمی‌کنیم خود به خود لو‌میرن :)))))

ای مستدون ای بنگاه شادی

ولی تبریکا رو ما باید میگفتیم به خیلیا کوتاهی کردیم :)))))))

تازه زاییدم تبریک بگید

گُلخند boosted

به گلخند تبریک گفتید ؟

بی‌تو باید بی‌تو بااااید تا نفس دارم ببارم

همینطوری خواستم یه توتی کرده باشم

بهشاد ایگنورت میکنم👋🏻

الای ناااازم *____*

خیلی خشن بود ولی بای