گُلخند is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

گُلخند @Ddsncm@mastodon.social

بهشاد ایگنورت میکنم👋🏻

الای ناااازم *____*

خیلی خشن بود ولی بای

بهشاد توتتو نصفه میبینم ولی روم میشه، هونتم میذارم، دیگه هم نمیتم
بای

یکم مستر میبینم تو تایملاین

توتاتون نصفه‌س تو اپ برام

من یهو چت میشم، نمیتونم خودمو کنترل کنم
وای :))))))))))))

گُلخند boosted

این دنیا اینقدر مسخرس که اگه بخوای توش دووم بیاری باید هیشکیو جز خودت تحویل نگیری

تو سرم بمب درحال ترکیدنه

رفتم کلاس گیتار ^^

توت بکنم زشت نیس

گُلخند boosted

چه جمله زشتی گفتی گلخند

پنج روزه توت نکردم
واقعا؟

گُلخند boosted

هر آدمی اشتباه می‌کنه ،
حتی شما دوست عزیز.

نگوییم دانشگاه
بگوییم تپ تپ

ریدم تو دانشگا🤦🏻‍♀️

طوفان داره منو میبره

من فک میکنم تو یه جزیره گیر کردم و هیچ موحود زنده‌ای اطرافم نیست