بچه‌ها کی میریم اون بیرون؟

من هی فک میکنم میشد یعد یاد استرسا و فشارا میوفتم میگم نه و هی این چرخه تکرار میشه

@mahb @Rebellious یکی دیگه هم بهم گفت ولی تو نوتیفای من نمیاد چیزی که اکسپت کنم
یه بار دیگه رک میدی؟

یه مشکلم که با دوستام دارم اینه که هیچوقت هم‌سطح نبودیم که دغدغه‌هامون یکی باشه
کلا دوستی نداشتم هیچوقت که نقطه مشترک زیاد داشته باشیم

دوستم به یه فالگیر زنگ زده کلی چیز واقعی اینا بهش گفته
من هیچوقت اعتقاد نداشتم ولی یه بار فال گرفتم زنه همش تاکید میکرد ازدواج نکن

من همیشه شاکی‌ام چرا دورم شلوغ نیس چرا تنهام
چرا کسی نیس دوست اینا
فهمیدم این منم که خودمو دور نگه میدارم

ولی فهمیدم بخوام حرف بزنم میتونم

نسیم جون کتاب معرفی میکنی برای ...؟:)))))))))) من:))))))))))

@Mmdreza بله بله
قانون گشادی من: هرچی کمتر از انگشتام استفاده کنم

من فقط با سه از دوستای دوران مدرسم در ارتباطم و از وقتی کات کردم زیاد باهاشون حرف میزنم و اونا از این جریان مطلع نیستند
انقد زر روانشناسانه زدم امروز ازم سوال هم میپرسیدن

اتفاقی اسمشو تو دایرکتای اینجا دیدم که با مری داشتیم راجبش حرف میزدیم

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit