مفهومی به اسم «پدوفیلِ مغزی» داریم؟
می‌ترسم به این اتهام بگیرنم!
آخه همهٔ دوست‌دخترهام از نظر عقلی در حد یه بچهٔ ده دوازده بودن!

Follow

@danialbehzadi مشکل مشابه داشتم، دوست دخترام همیشه خیلی (بخوام مودبانه بگم) شیطون بودند، با روانشناسم صحبت کردم، ظاهراً من جذب اینا میشدم و دارم خودمو اصلاح میکنم.
میخوام بکم شاید مشکل از خودته :))) ژانر خانم جلسه‌ای.

@ErFUN مشکل اینه که اونا جذب من می‌شن ((:

@danialbehzadi فقطاونا جذب تو نمیشن که :))) مطمئنم کلی دختر دیگه هم هستن که تو حواست به اونا نیست.
حالا با مشاور صحبت کنی بهتر کمک میکنه من چیزی بارم نیست :)))

@aqmorisny @danialbehzadi پس خودم می‌کوبمش از نو میسازم :)))

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!