درود بر کاربران مقاوم ماستدون که همچنان به زبان فارسی توت می‌کنند.

آقا هم تاکید داره که سفت و سخت نگیرید

فتنه یعنی حلقه‌ی چشم مستت.

بزنین شبکه یک گوش جان بسپارید به بیانات.

قلیون و تنباکو رو آماده داشته باشین که تا صبح بساط داریم.

بیاییم اینجا مستقل تفت بدیم.

تیم ملی هم رفت جام جهانی و هنوز کسی نکشیده پایین.

اینجا درفت نداره اذیت‌تون نمی‌کنه؟

فارسی boosted

به امید اون روز که ممه به اختیار اعلام کنند.

بک هم که ندی ما توت می‌کنیم. کلاً ما توت می‌کنیم.

واسه تفریح که توت نمی‌کنیم. دل بدید به کار.

در هر توت، توت‌ها نهفته است.

هر چه از دوست رسد نیکوست، دیگه ممه باشه که چه بهتر.

شاخ مال گاوه یا به تعبیری مال گاو هم شاخه.

دختری که با ۶ میلیارد پول بابات از خونه فرار کردی. لطفا فوراً به دایرکت این کاربر مراجعه کن.

این لاس شماست که افتاده وسط تایملاین ما یا ما اشتباهی اومدیم دایرکت شما؟

گردش کنی میخ میشه، پهنش کنی سیخ میشه.

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit