اصن ناز آوردن و ادا تنگا مگه برا زمان شاه نبود؟

کیر تو همه چی بخصوص استاتیک

زندگی همونقدر کیریه که بعد جق صدات می زنن

سلامتی الفرد هیچکاک که هیچوقت به رفیقاش کیر نزد

ولی یکی از خوبیای اینجا اینه هنوز تنگ نیستین جدی =))

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit