و جاده و سفر و اوتوبوسو تاجائی ک نت هس...

یهو دلم خواس برم خون بدم 🙈
ولی خوب، نوبتم اسفند ماه هس😒

اونجور که فکر میکنی نیست این😂

قبل تحریما ی سر بزنم ب فرئشگاها ببینم چخبر
(´,,•ω•,,)

ای مرگ بر لانگ دیستنس 😢
سخته

"عینSpaceX تاکسی بشم ببرمت فضامضا"
خواستم بگم ولی خوب یار خوابه :(

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!