یهو دلم خواس برم خون بدم 🙈
ولی خوب، نوبتم اسفند ماه هس😒

اونجور که فکر میکنی نیست این😂

قبل تحریما ی سر بزنم ب فرئشگاها ببینم چخبر
(´,,•ω•,,)

ای مرگ بر لانگ دیستنس 😢
سخته

"عینSpaceX تاکسی بشم ببرمت فضامضا"
خواستم بگم ولی خوب یار خوابه :(

تو شیفت شب کارخونه لبنیاتی کارگرا رفتن تو دیگ شیر ،حموم شیر کردن 🙈 mastodon.social/media/sC-kbQs7

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!