یهو دلم خواس برم خون بدم 🙈
ولی خوب، نوبتم اسفند ماه هس😒

@masoud هر دوره ۳ ماهه خون و.هر ۴ ماه پلاسما🙈

@Hamed_pour_gh
ای ول. می‌شه بپرسم چرا؟ تا حالا نشنیده بودم کسی این قدر زیاد خون بده.

Follow

@masoud زیاد نیس، الگو حداقل زمان ۳ ماه فاصله هستش، منم صرری نداره برام، کمکی که میتونم بکنم اهدای خونه، انجام میدم

@Hamed_pour_gh
آقا دست مریزاد و هزار ماشاالله! سر تعظیم فرود می‌آرم برای این دل بزرگت!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!