انتگرال is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

انتگرال @Integral@mastodon.social

Pinned toot

مراقب زیباییاتون باشید
خدافظ

درس امروز این که اگه به خوشکل میگید خوجل نمیتونید بگید چون خونواده پیشتونه مواد نمیکشید

بهش بگو وقتی موتور رو جکه نشین روش 😒😒

حالا بادمجون زیبایی های خاص خودشو داره
ولی اونم نه

با خونواده میرن سینما
چه لاکچری
چه فرهیخته

من از بچگی ازش بدم میومد
الان که دیگه متنفرم
چیه این عذاب الهی اخه

چه خبرتونه
چههه خبرتوووونه

یکیشون درد میکنه
یکیشون مسمومه
یکیشون دعواش شده
از همه بدتر همشون اسفناج میخورن

سه ساعت با رفیقم مکانیزم ساخت این داستانا که میذارن زیر تخته موج رو دراوردیم
بعد دیدیم پول نداریم تخته موج بخریم
مهمتر از اون دریا و دریاچه نداریم

خود اسفناجا به خودشون میگن کسشر
بعد شما ازش دفاعم میکنید
بعد حتی میخوریدشون

ولی اسفناجم خوراکی نیست میخورین
حالا خود دانین

این آهنگ آخر رضا یزدانیم چه خوبه

من غلام شکمم غیر غذا هیچ مگو

وگرنه شما شیرینی اشتی کنون رو بده تا سه روز واسه ما ناله کن
با عز و جز

راهکار فقط گفتن "باشه"
دوای هر دردیه

مهم نیس اصن موضوع چیه
مهم اشتی کنونه که تهش باید شیرینی بدی