دوتا چیز به اینجا گند زد
۱. مافیا بازی
۲. این خارجیای دیوث

ساک چیه ما خودمون سرشو بخور مذگان داریم

میان این هیاهو باید بگم که
شکر فقط با حلیم
ساک فقط میرسلیم
اووووف صابون لدفن

@Joker23 @Qalbebanafsh چرا مث ممد کاظمی حرف میزنی خو!؟
البته نمیشناسینش :)))

@Qalbebanafsh گفتم که انقد گیجید که هوایی رو نميگيرید بعد مزه پرونی دیگران در مورد هوایی هارو به خودتون میگیرید بعد کراش اونا میشید
مام میشیم سبب خیر.
مشکل از خودتونه
بعدشم دو سال نامزدی زرتی عروسی نمیگیرن که.

کون گلابیا فیواتون کم شده ها
حواسم بهتون هست

تا میم بیاد من رو یه کراش رو پریل هارت بزنم ببینم میگیره یا نه
دیگه کار من از هوایی گذشته دیوثا

مشکل جامعه ما اینه که وسط کسشعرهایی که دارن واسه سوسک توت میکنن فاخر تفت بدی

من نمیخواستم وارد ژانر شم
یه جمله میگم و میرم سراغ میم
شکر فقط با حلیم
سوسک فقط میرسلیم

اينجوري نمیشه
من برم کراشمو فالو کنم
کسخلم خوودتونید

دیگه حساب کنید چقد اوضاعم وخیمه که شلیک مستقیمم هم جواب نداد

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit