கட்டற்ற மென்பொருள் தொழில்நுட்ப முதலாவது தமிழ் மாநாடு – ஜீலை 4-5 2020

kaniyam.com/announcing-first-t

எளிய தமிழில் IoT 21. இடர்மிகுந்த வேலைகளில் பணியாளர்களுக்குப் பாதுகாப்பு

kaniyam.com/employee-safety-in

விக்கிமூலம் மெய்ப்புபார்க்கும் தொடர் நிகழ்வு – 2020 – முதல் அனுபவம்

kaniyam.com/indic_wikisource_p

எளிய தமிழில் IoT 20. பழுதடைவதை முன்னறிந்து பராமரித்தல் (Predictive maintenance)

kaniyam.com/iot-predictive-mai

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!