എന്നാലും ആ ചേട്ടന് എന്തു പറ്റിതാ? ഡിപ്രെഷൻ ആണേൽ ഞാനൊക്കെ എന്നേ തൂങ്ങേണ്ടതാ

@Kayetha തൂങ്ങാർന്നില്ല്യേ ? 🤪

Follow

@svariyar ഇപ്പൊ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ ആണ് തോന്നുന്നെ.....അസ്ഥാനത്തു തമാശ പറയല്ലേ സേട്ടാ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!