توتا در مورد باند و به نظرم پاک کنیم =)))

اره موافقم بریم دیگه تا شاتامون در نیمده تو توییتر

یه جودی تو تایم لاین من هست من و انفالو کرده داره چصناله میکنه =))))) فک کن ساعت ۳ شب بیای اینجا توت بزنی !!!!!!!!!

من ۲ بار ب.ا کردم باز فالو زد دیگه بک دادم گفتم گناه داره 😂😂

بعد از این فقط تلگرام ویدیو مسیج وگرنه بلاک =))))

باو به اشنا دایرکت بدی فردا اسکرینات در میاد خیلی داغون شده

چرا دارم فک کنم اینجا میذارم بعد پاک میکنم شر نشه =)))

اها زهرا .. البته از ۲ ماه قبلش من میدونستم عکساشم داده بودن بهم ولی خب چند وقت پیش انکار گندش در اومد کامل

تک که باشی پیجت دست خودته هر چرتی و لازم نیس ریت کنی

اون کاربر همونی که خیلی نایسه هم فیک بودا :|

اتفاقا منم یه سری همینکارو خواستم بکنم گفتم ولش کن دردسره =)))

اخ به این بک ندادم تو توییتر رفت همه جاجامو ریت زد =))

بزن باندو فردا مسعود =)))) فقطم کسایی که ماستادون داشتنو میذاریم بیان 😂😂😂

خشی boosted

کسکش من کی گاییدم اون که خودتی😂😂😂😂😂 خداروشکر ما سه تا هم باندی نبودیما، میگاییدیم😂😂😂😂

یکی چشمتو گرفته ؟؟؟؟؟ تو که همه رو گاییدی =))

نیما و مسعود و اوردم =)))

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit