فقط زورتون به من رسید برای زمان بندی؟!😣

ولی جدیدا webassembly داره خوب پیش میره، ایشالا جای جاوااسکریپت رو میگیره

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit