കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലെ ചപ്പാത്തി ഡാൽകറി ആൻഡ് വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ മിസ് ചെയ്യുന്നു

Follow

@paruishere ഡാൽ കറിയിൽ ദാൽ ഉണ്ടേൽ ലേശം തക്കാളിയും, ഇത്തിരി കാപ്സിക്കവും ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചാൽ ഡാൽ ഫ്രൈ ആക്കാം...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit