Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Liburnijske vode @LibVodeGis

U privitku se nalazi kratko pojašnjenje za obavijesti o kontroli ispravnosti sanitarne odvodnje koje smo slali poštom mastodon.social/media/ds2xffG3