Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Liburnijske vode @LibVodeGis@mastodon.social
Follow

Na području Liburnijske rivijere i zaleđa voda iz vlastitih izvorišta je u potpunosti ispravna. mastodon.social/media/cID-Y2vl

· Web · 0 · 0