اولين غروب ٣١ شهريور بدون آقاى هاشمى...

خبرنگار اونيه كه تمام زندگى حرفه ايشو وقفِ برملا كردن فساد و نشون دادن حقيقت به مردم ميكنه
تويى كه با لنز تله وسط ستاد روحانى از دافا عكس ميندازى خبرنگار نيستى
بِـيْـب.

ديگه از وقتى با حالت night mode توييتر آشنا شدم مستادون نميام :))

يه سريا rip ميگن، يه سريا هم اونايى كه rip ميگنو ژانر ميكنن.
اين وسط هم ماييم كه بحر تماشاى جهان آمده ايم.

همين حيوونايى كه ما حس ترحم بهشون داريم، دارن به ريش ما آدما ميخندن؛
كه اينارو باش چقد اينجارو جدى گرفتن

از جون اين دنيا چى ميخواستيم كه از كشيدن نقاشى روى ديواراى غار، به آويزون كردن تابلو توى آپارتمان رسيديم؟

تا وقتى نسل اينايى كه تيشرت شونو ميدن تو شلوارشون و سگك كمربندشونو ميندازن بيرون منقرض نشده، از نظر من روحانى هيچ كارى نكرده

يه مورد خوب هم داريم هم عاشق ماشيناى آمريكاييه هم طرفدار رُمه. كسي نبود؟ :))

تو مستادون عاقد نشده بوديم كه شديم

كاربر پرپرى يه عكس آينه دار هم بذار خودم ميام خواستگاريت :))

كاربر "پرپرى" يوزرنيمش خيلى ناز و اغوا كننده س.
من بجاى شما تنم سِر شد

امروز مست بودم بجاى توئيتر توي استورى اينستا هوايي زدم پنجاه نفر بلاك كردن. خدايا منو ببخش :))

يعنى ميخوام بگم متضاد دوست داشتن، نفرت ورزيدن نيست؛
بى توجهى و ناديده گرفتنه

شما استورى يكى رو هم كه چند روز ناديده بگيري، بعد از چندوقت ديگه توى صفحه ى اولت نمايش داده نميشه؛ ماها كه ديگه آدميم جاى خود داره

چرا نصف ايرانيايى كه مقيم خارج از كشور هستن اسمشون قدسى و همايونه؟ :))

"برگشتم تهران ميرم باشگاه اينجورى ديگه نميشه"
(جمله اى كه هر پسر ايرانى اى كه ميره شمال با خودش تكرار ميكنه)

پياممو سين نكرده پس فرستاد پس فرستاااد 😧

پسرى كه تو چالوس هايده نذاره كونيه

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit