یه چیزی هم من این وسط بگم. تفکر چپ نحله‌های فکری مختلف داره از جمله چپ استالینیستی، لنینیستی-استالینیستی، لنینیستی، مائوییستی، ارتودوکس، فرانکفورتیستی، آنارکو-سندیکالیستی، سوسیالیستی، سوسیال-دموکرات، آپوییستی و...

Follow

هر کدوم از نحله‌های فکری چپ به دنبال پاسخی برای آزادی انسان هستن و جالب اینجاست که بعضی از این نحله‌ها در قدرت خودشون به ضد آزادی تبدیل شدن مثل استالین و مائو (هرچند که خودشون رو رهبر رهایی‌بخش مردم می‌دونستن). اما از نظر من مترقی‌ترین جنبش چپی که به آزادی انسان نزدیک شده جنبش روژاواست که متأثر از آپوییسم جامعه‌ی آزادی رو داره می‌سازه.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!