هیچ وقت اجازه ندید کسی روز شما رو خراب کنه، خودتون خرابش کنید


نیازمند ذهن به شدت کثیف برای درک میم

توی تشت شیر گلاب بریزید، با شیر پر چرب کولاک می‌کنه.

دوستان پاییز هم برامون نریدن

با تشکر از @mark برای ساخت این صفحه، باید بگم
ridanbe.net

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!