Follow

RT @La_Directa@twitter.com

| Creix la tensió a la de Quatre Camins per l'augment de positius de directa.cat/creix-la-tensio-a- La família d'un pres ha fet arribar a la 'Directa' imatges gravades des de dins del centre penitenciari el passat diumenge a la nit. Per Vicent Almela

🐦🔗: twitter.com/La_Directa/status/

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!