Aquest dies amb tants usuaris nous, @mastodontcat ha suat sang! no ha pogut donar la benvinguda a tots els nous perquè eren massa a saludar!

mastodon.Mastodon.MastodonAPIError: ('Mastodon API returned error', 422, 'Unprocessable Entity', 'La validació ha fallat: Text Límit de caràcters de 500 superat')

@spla @mastodontcat
Encara no he lograt canviar al mastodont.cat. segueixo a mastodon.social 😣

Follow

@iaiona @spla @mastodontcat
Gràcies! Ho seguiré intentant. Ara, amb aquestes instruccions! 👍🙋🏻‍♀️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!