ميترسم بخوابم صبح ببينم باز اينجا همه شاخ شدن و چند كا.... ما هيچ ما نگاه

اين كار امريكاست فصل امتحانا اينجا رُ معرفي كردن😈

چرا همه اينجا اشنا هستن😂😂 خب مشكل توييتر چي بود همه با هم كوچ كرديم🙄

اينجا باند تشكيل دادين منم هستم😅😅

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit