ماهان is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.

شناهم بلد نیسیم :))

کتف و کمرم حال بیاد

هی برم تو آب سرد بپرم تو آب گرم

ماهان boosted

هیچی به دهنم نمیاد که مهم باشه واسم..

از شمایی که میشی نمیفهمی واقعا هیچ توقعی ندارم :))

اصن بهشاد کجاست؟

بهشاد بود میفهمید شما نفهمیدین :|

از سه هزارم رد شدم هیچکدومتون نفهمیدین :|

پاشین بیاین یه بازی بزارین لااقل

رکینگ بالش خارج از موزیک ویدیوش هم خیلی قشنگه

مایلی سایرسم یوتوب کن :)))

الهی من بمیییییرم برای زندگیییییم