ژانوارژینیو is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

ژانوارژینیو @Masoudzara@mastodon.social

منتظر الهی عمه قربونش بره تو توتای بعد هستیم

حلال زاده به داییش مگه نمیرفت؟

کلا هرچی با پ شروع میشه خوبه

مهم نیست
یه روزی انقد عمه هارو به هم نسبت میدن که میشی عمم *_*

کاش منم یه همچین عمه ای داشتم

توجه کنید که منشن فیو میزنم

من همچنان میخوام برم لهستان خیلی دختراش خوبن

قبلنا سریع ۷ ۸ تا فیو‌میخورد
الان باید توت کنی بری فرداش برگردی جوابتو بگیری

دلیل نمیشه بی تربیت نباشی

این کاربرای جدیدو بوست نکنین