ژانوارژینیو is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

ژانوارژینیو @Masoudzara@mastodon.social

همینجا دیسش کنم؟

به نظرمن که هیرتون تو بهشاد

خوشحالم که همیشه هستین

متاسفانه انقد خلوته که نمیتونم با ذوق بگم ببینید کی برگشته

امروز اومدن دهستان ما از شبکه دو سیما مراسم تعزیه رو فیلم برداری کردن
تا ۴۸ ساعت آینده پخش میشه زمانشو متعاقبا اعلام میکنم :)))

زیرنویس درست نکنی

عاره میدونی من خیلی عن خاصیم

جذابیت و هزار دردسر

با اکانت فیک رفتی مسود؟

خیلی دوس داره دوست بشه مشخصه

دارم با یه داف اینستا صحبت میکنم

پری اومد بگین منم بیام بعد بفهمه مال همیم اتفاقی بهم خوردیم

قابلمه هاتونو بیارید پا دیگ آشم

خلاقیت به خرج بده ابتکار‌ عمل داشت باشه کریتیو باش