Follow

Des d'ara i fins el dia de la meva mort. Pregaré per la desaparició d'aquest niu de traïdors i col·laboracionistes anomenat Esquerra Republicana de Catalunya.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!