جات خالی چقد هوا برای داشتنت خوبه لبه دريا...
فهميدين من شمالم يا بگم ؟

يه اسب سفيد ميخرم ميام تو روياتون به زودى 😈

همه بر سر زبانند
و تو در ميان جانى :)

داداش تو كه ميگى موخوام ، به جاييم وارد ميشى ميگى دلام ؟ 🙊🙊🙈ازينام ميزارى حتما 😒

از مشكلاتى كه در زندگى مشتركـ برام پيش مياد صد در صد اينه كه نميتونم با يكى ديگه زيره يه پتو بخوابم 😑

باز بحث كون راه انداختين !؟ 😒

از وقتى سيلويو والريو عاشقه محمود شد من اميد پيدا كردم روزى لانا دل رِى هم عاشقه من بشه -_-

گيره چه مُخ بسته هايى افتاديما !

تازه بكن خوبا انگارى هنوز نيومدن😁

دوتا بَنا گوش به ما نميخوره؟ 😒

پرپرى پسر ميشد پرپرتون ميكرد با اين انگيزش 😂😁

به اين بانده اعتبار نيست اينا خوديارم ميكنن 😁

صب چى خوردين كه الان دارين كون همديگرو ميدَرين؟😆

شبه اول هانيه مارو كشوند پايين ! من ديگه نميكشم 😂

يه كاربر رويت شد كه قراره بكشه پايين 😈

قد بلند رو كه زرافم داره
فكرتون بلند باشه و روحتون بزرگ ^_^

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit