بابا من ١٠٠ تايي شدم آرمان كشيد پايين
الان نوبت خشيه

Follow

@Hanie تو منو يه هٌل بده من تا يكسال ميكشم پايين 🙌🏼😁

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit