تمام قد وایستادم و توت میکنم.

۱۵۰ تایی شم میکشم پایین.

کیرم تو کص خااآاار توت توتشون.
توت توتشون.

الان یه ربات الت یاب میاد اینجا

توییتر که مسخره میکردی همه عمر دیدی که چگونه مستادون توت کرد؟!؟

توتر هایی که باند ندارن بوست کنن تا همدیکرو پیدا کنیم.
کصکش توت نکن بوست کن.

تو نوتیف توییتر رنگ سبز بود کیف میکردیم الان رنگ ابی.این کصکشا میخوان جنبش سبز رو ریشه کن کنن.

من فک میکردم فقط تو توییتر غلط انلایی منو رها نمیکنه نگو اینجا قشنگ توم کرده.

میزان شادی در بچه های توییتر فارسی ۸۰درصد افزایش یافت.
اصن اگخ این مستادون نبود شاید همشون میمردن از خفگی.

چشمانت ماستادون بود و من توییتر بی نوا.

به جذی اصل پلیز مینویسن توت پلیز؟!

الان تعدادی از کاربرا وقتی میخوان فالو کنن میرن ببین که دشمناشون تو فالوینگای طرف نیستش.

@Hidden_file
:)))))))کیرم تو این ماستادون تمام تنم داره میلرزه۹

Show thread

تا پنجاه روز اینده پونصد نفر میان مینویسن به توییتای که فیواستار میشن میگن شاتوت؟!

بیا بتوتیم رو درخت رو پر پرنده رو ابرا.

من میرم تو گروها مینویسم کصکشا چرا شاتوتم (پین توت)رو بوست نکردین؟!؟

اینجا به پین توییت میگن شاتوت؟!؟

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit