بهم گفت نهال جوان من، درخت کوچکم :(

یه وقتایی نتونستن برای هردومون خوبه

الان دیگه پلن اینه رایان رو دنیا بیارم برا دلیار (صنم).

متاسفانه انگار هیچوقت قرار نیست سروه دنیا بیاد ☹️

کاش اینقدر هار و دریده نمی‌شدم :)))

چون علیرضا گفت بیا دیگه کثافت :)))

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!