مرحوم مستوفی is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

مرحوم مستوفی @Mmdreza@mastodon.social

کلن آلن حس سسه شعر دارم نه بحث خوب

خیلی حرفه با دست خالی بیان تو زندگیت و روز روشن از دیوار دلت بالا برن و غارتت کنن....

ینی اگه یه وان پر پولم داشتیم که توش شیرجه میزدم بازم از زیادی پول چسناله میکردیم
ینی میخام بگم آدمیزاد زاده شده چسناله کنه

ولی قشنگ معلومه نود و پنج درصد تمام مشکلات آدمای اینجا از لوزر بودن میاد.
البته درسته.... لوزر یه کلمه بیگانه و فرنگی است و معادل فارسیش میشه،
بی پولی.

ما که رفتیم سراغ کارمون، همتون زشت و قد کوتاه اح اح اح

خدا رو شکر که یه کسخل قدکوتاه بی ادبم

بابا تا این جنی ههمون ر نگاعیده یکی بیاد زنش شه راحت شیم

چس ناله از شما... به تخمم از ما...

کلن ازدواج دو تا باهوش محکوم به شکسته

برعکس زنای باهوش که تقریبا هیچوقت عاشق مردای خنگ نمیشن

ولى آخرشم مرداى باهوش عاشق زناى خنگ ميشن!

دختر باهوش پسرای مستادونو میخواد چیکار
یکی از یکی زشتتر و ... :))))))

اصن چه اومدنى بابا جان !
تا يكى نباشه واسه آدم بخونه اومدى اومدى چه خوب كردى اومدى كه اومدن با رفتن فرقى نداره كه
اه اصن ولش كن اعصابم خورد شد.

سلام بر مرحوم سلام بر قلب قرمز ما

صحن مجلسو وا كنين مرحوم تشريف آوردن...

لامصب عشق همین ه... همین ک یه ذره از تو
می شه تمام من ...

رفتن شهید شدن که دشمن نیاد به ناموسشون تجاوز کنه
مملکت افتاد دست کسایی که تو روز روشن به خواهر مادرشون تجاوز میکنه
کیرم تو انقلابتون تمام

هر روز صبح مثل یه زیبای خفته بیدارش کنی...