يه فكر بيخود افتاده تو سرم ..اين تينكي لعنتي چه شكلي ميتونه باشه

اره بابا افتاديم تو يه مشت نخبه و باهوش! خجالتمون ميشه همش خب

او خواسته ... او مي خواهد . حتي منطقيه ..پس چرا دلم زبون نميفهمه ..چرا حسادت داره خفه ام ميكنه؟

بفرماييد...
درد مشترك
رنج مشترك
خشم مشترك

بقول شكسپير ،جهنم خالیست
تمام شیاطین همینجاروی زمین اند!

بعضي وقتا آدم نمي دونه چرا عصبانيه ..از چي دلخوره ؟
همه جوابارو تو مغزت منطقي مرتب كردي ..ولي دلت پر حس عصبانيت و نااميدي ه ... لجبازي ميكنه ...مي سوزه و بعد انتظار مياد ...آروم و دردناك روش خش مي ندازه

كاش حداقل ميدونستي چه حسي داره ؟
بعد نظر مي دادي.

آره خيلى
مرحوم مثال بارز يه عاشق سوخته س

تو دنيا فقط واسه يه نفر ميتوني خود خودت باشي ...هموني ك جيگرت رو مي سوزونه

تا چشم كار ميكنه بهشاد و ربل سبز شده رو تايم لاين

چند روزه معتكف شدم يجا .. هيچ خبري از هيچجا ندارم ،هيچ اشتياقيم ندارم ك بدونم .
لعنت ب انتظار .

شمام فهميدين ؟ حال هيچكس خوب نيست مگه دروغگو ها

اون روي سگ شما شتري مثل ما رو نميترسونه عزيزم .

من واتس اپم با نت موبايلم كار نميكنه ..حتما بايد ب وأي فأي خونه وصل شم . دانشمنداي علوم رايانه نظر بدن

این مری دیگه داره خیلی مبتذل میشه

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!