مرحوم مستوفی is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

مرحوم مستوفی @Mmdreza@mastodon.social

@Mmdreza اصن يجورى حرفامونو متوجه ميشى كه دردشو قشنگ زير پوستت تو خون ت تو لايه لايه ى روحت حس ميكنى به حق على:))

متاسفانه یا خوشبختانه من عاشق شخصیت میشم و چشم و ابروی طرف برام همیشه اولویت دومه.

نصيحتت كنم؟
ميكنم:
متعهد بمون به همون "لعنت" ، به شنا كردن خلاف جهت.

شمام ايشالا يروز عشق با دستات خودش باسنت رو پاره ميكنه... درست از همون لحظه چشات باز ميشه و حرفاي نامفهوم الان ما برات كاملا واضح روشن ميشه

این منشن مرحوم و‌ربل رو دودفعه خوندم و بازم نمیفهمم چی میگن؟

شما متوجه نميشين ما چى ميگيم، ما كه ميفهميم خودمون چى ميگيم(از ديالوگ "اون نميدونه بابامه ولى من كه ميدونم اون بابامه" كاپى ميكند)

مرحوم تا حالا شده قبل خواب آرزو كنى از خواب كه پا شدى ببينى همه ى اين اتفاقا و بلاها كابوس بوده و تموم شده؟

وضعيت كثشعر يعني الان ..اين روزا

اين مرتضي طفلكى دو دو روزه منتظر من مونده نشده برم ببينمش . مرتضي من از همين تريبون اعلام ميكنم چوخ شرمنده .الان رسيدم هتل تازه

دلقك ، لعنتي ، آشغال ،،رواني رواني رواني ....
همشو با اين دنيا بودم با اين روزگار

عجب روز پيچيده ايي بود ... داشت خيلي سخت ميشد خيلي..

حيف مسير ب اين قشنگي وقتي دلت خوش نيست . فصل درو گندم رنگا بازي ميكنن

هنوز ٢٦٠ كيلومتر مونده ... و من دارم جون ميكنم با خط هاي وسط جاده ،
دفعات قبل چ ذوقي بود و الان چ كراهتي.
دو ضمن خاك برسرتون ك خوابيد ديوثا
خاك ت

@Mmdreza @schima براى من هم كتاب نيمه تمام گذاشت و بقيه شو ويس نكرد...
بعد ميگن چرا مرحوم و ربل ناله ميكنن، دلم ميخاد خودمو بزنم وقتى به اين چيزا فكر ميكنم پوووفف