مرحوم مستوفی is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
مرحوم مستوفی @Mmdreza@mastodon.social
Follow

خب معلوه خوشگلی و زشتی، قوم، و زبان) همه يه شناسه و ميشه جزو داشته هات از همون اول ...ولي اون چیزایی که انسان خودش به دست میاره مثل دانش، هنر، کار، بزرگی، و مهر اگه هر كدومش درست و بموقع سر جاي خودش بشينه ميشه شانس وو بعد اگه ازشون استفاده كني تازه ميشه جزو داشته هات و دنيا ميبينتشون و
و به تو و شخصيت اضافه ميكنه

· Web · 2 · 6