همیشه میشنیدم این بدنسازا مغزشون کوچیکه باور نمیکردم

Follow

@Ddsncm قطعا نود درصد همینطوره . ، یه خود برتر بینی خاصی حتی تو راه رفتنشون وجود داره.
من کلا تو روابط احساسی کمتر دیدم یه بدنساز بنونه رابطه درست و منطقی و برابری بسازه

· · Tootle for Mastodon · 1 · 1 · 1

@Mmdreza بعد فک میکنن چارتا دمبل زدن هیکل گنده کردن خیلی ادمن
اها فکرم میکنن چون وقتشون با ورزش پر میشه سمت سیگار اینا نمیرن یعنی خیلییی عاقلن و باید ازشون تشکر کنی

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit