طاقت‌فرسا شده این حرکاتش. حرفم بزنی بهشون برمی‌خوره.

@sewomi
تو هم زورشو نداری وگرنه اکه نتونی اینو هندل کنی به درد دوست ‍‍پسر بودن نمی خوری

@sewomi
.وا؟ چرا؟ بگو نه بی خود کرده درستش می کنم .

@Mmdreza
نه بابا ما سگ کی باشیم درستش کنیم، همه دست خدایان و موجودات ابعاد بالاتره.

@sewomi
این خود زنی های زیادیت از یه سیستم ندافغی میاد . مشکل جیه ؟
حرف بزنُ ًَُُِِّ حداقل یا بانوی سالخورده ساکن پنت هاوس شکلاتی ۷۲ متری.

@Mmdreza
خودمم نمی‌دونم مشکل چیه، اختلال‌های شخصیتی داریم جفت‌مون.

@Mmdreza
کاش تراپیستم می‌شدین مرحوم

Follow

@sewomi
هوم و یکمم سندرم استکهلم داری ،

· · Tootle for Mastodon · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit