വാട്ട് ഗോസിൻ വേഗാസ് സ്റ്റേസിൻ വേഗാസ് എന്നാണല്ലൊ പ്രമാണം.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit