Moreno ๐Ÿ“ is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Moreno ๐Ÿ“ @Moreno@mastodon.social

Watkeburt? geen toets meer? Is het dan daadwerkelijk gestorven :bow_tone5:

@joeyprijs Never!โœŠ๐Ÿฟ HAIL to the TOOTs! โœŠ๐Ÿฟ

So, why did you guys think of s***town? stownpodcast.org toot-worthy?

"Manchester city council says it will investigate every beep - and says the police could be called in the last resort because it's illegal to toot unless it's an emergency."

@tomeric ik volg nieuwe trends op de voet! Zeg, wat heb jij gestemd?