میخواستم یکم تنها باشم گفتم سر بزنم ماستودون

نوید boosted
نوید boosted

جیگر فقط این دافایی که وسط زمین والیبال دارن میرقصن

نوید boosted
نوید boosted

من الان رو همتون کراش دارم، همه رو فیو نزنین

نوید boosted

کاش میشد کله کچل سیاوش قمیشی رو ببوسم الان

ﺗﻮی ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪی اﻳﻦ ﺷﻬﺮ دارم از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻳﺎدی
‫ﻣـﻲﺳـﻮزوﻧـﻪ ﻣـﻨﻮ ﻳـﺎدِ دﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادی

نوید boosted

بابا گاییدید با این هشتگ مسخره! انقد آخه آدم...

نوید boosted

ميبينم كه نويد با هشتگ زخميتون كرده

ﻣـﻴﺮم از ﺷﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎر از ﺧﺎﻃﺮه
‫دل ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪه ﭘﻴﺸﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﻫﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮه
‫ﻣﻴـﮕﺬره ﻫـﻤﺮاه ﺟـﺎده ﻳﺎد ﺗﻮ از ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻟﻢ
‫ﺗﻮی راه درﻳﻎ از اﺑﺮی ﻛﻪ ﺑﺒﺎره واﺳﻪ ﺣﺎﻟﻢ

نوید boosted

این حجم از کسشر گویی از طرف من سابقه داره ناراحت نشید

میرم از شهر تو با یه کوله بار خاطره

نوید boosted

وقتی پرپل هارت توتهای کیری منو فیو میکنه عذاب وجدان میگیرم

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit