خب بالاخره چاپ کردن. برید روزنامه شرق امروز رو بخرید صفحه 12 ش رو بخونید و حالش رو ببرید

Follow

اینم اسکرین از صفحه

· SubwayTooter · 1 · 4 · 9

@Nima_sh
آقا مبارکه! حالا که تو تخصص داری، بگو ۷ عمودی «رها شده به حال خود» ۵ حرفی اولش «م» چی می‌شه؟
[سوادش به مطلب اصلی نمی‌کشد جدول پایینش را حل می‌کند]

@masoud قربانت. من تو جدول افتضاحم :)))

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!