خیلی عکسه قشنگ نیست:))
ولی کی میتونه حدس بزنه این چه سبزی‌ایه؟

@lilian
ممم. باشن خب، دلیلی نداره بیشتر fav شن.

چیزی که اینجا با توییتر مشترکه، اینه که بر اساس آمارم تا به اکنون، توت ها و توییت های حاوی بدبختی و چس ناله بیشتر فیو میشن، تا زمانس که یه چیز خوشحال کننده یا حال خوب share میشه.

تا آمارگیری بعدی بدرود.

خوب زندگی را به چپمان گرفتیم‌ محمدطاهر.

سیبیل دخترا هم یکی از باگای خلقته‌ها.

میخوام با اون پسره که تو سفر ر به ر ازم عکس می‌گرفت برم بیرون.
گفته جایی که میخوایم بریم سوپرایزه‌.
میخوام‌ بگم نسل پسرهایی که سوپرایز می‌کنن هنوز منقرض نشده.
هر چند من سوپرایز دوست ندارم چون نمیدونم چه جوری باید واکنش نشون بدم که درخور باشه.

حسابی دارم bad ass میشم :)))))))

بریم برای تتوی دوم‌.
😎

@lilian
اینجوری بود که خانم. درست میگی، بسه دیگه، خب؟

‏برای اولین بار در تاریخ، مغز راننده تاکسی رو خوردم انقد حرف زدم.

پس اگه من برم شیرخوارگاه و یه دختر انتخاب کنم‌ اخلاقی نیست. باید چشمامو ببندم توپو بندازم، تو سر هر کدومشون خورد بچه منه.
چرا دریای کسشر پایان‌ ندارد؟ :welp:

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!