🎬سینمایی is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

🎬سینمایی @Personaj@mastodon.social

گاهی برخی چیزا باید بمونه برای یادگاری..

چون بالا ترین و والاترینِ احساس ها بی کلامن ..

ولی همون تولیدات پر صدای مزخرف ازش یه چیز دم دستی ساخته .. از ایده تا عمل تا زندگی واقعی

لاو خودش خیلی فاخره بر خلاف 90 درصد تولیدات ازش .. داستان فیلم و ... باز در موسیقی بهتر احساس میشه یا حتی در طراحی و البته شعر

امان از اونجای رابطه که یهو یکیشون بر میگرده با تمام غمای عالم می پرسه :
did you ever love me ?

و هر چیز پیچیده ای جذاب ترینه .. و آزار دهنده ترین

ساده ترین چیزا پیچیده تریناشونن ..

شما اگر فکر و رویاتونو جلو روتون ببینید ذوق زده نمیشید ؟

من همونم .. روزام اون روزا نیس

این سینمایی از وقتی به بهار ابراز کرد دیگه اون آوم سابق نشد

این روبی اسپارکس واقعا فیلم خوبیه .. هر چند می تونست کامل تر و قوی تر باشه تا بش گفت شاهکار .. حس خوبی داشت دیدنش

حضور شب جمعتونو بزنید اینجا ..

اولین سینه استوریت باشه..

چقدر میتوان بی ربط بود و التفاتی به امور نداشت..

قطره‌ای روشنایی
بر ظلمت یک معنا چکید
اندوهم شعله گرفت…
کنارش
عشق
ترا نوشتم. / شیرکو بیکس

ملاقه زد تو سر الاغه

شوما آن را به من نیشان بده ..

یه حالت بعد از یه اعصاب خوردی هست که آدم خودشو ول میده زیر کولرو و لپ تاپ و آهنگ .. آروم .. مثلا آروم .. لشِ لش

نابودم الان .. از خواب و چیزای دیگه