🎬سینمایی is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.
Bb271b43a9c1c3c2

🎬سینمایی @Personaj

@Breeze فکرتو خالی کن .. مثه یه نوزاد چند ماهه به خواب عمیق میری

آوراننده یارم نیست
یارم اوست
خواهد آمد با شمشیرش
که دو نیمی از ازها سازد
بِبُرانَد فصل بودن را
آوُرانَد وصل اندر وصل
با باهایش بوید دور سرم را
بنگر حالا گوشم را که خبر دارد پر
نه. شما نتوانید اویانیدن خود را
او می‌داند تنها
یارم اوست

@Breeze اگر در این سطح بودیم که می تونستم اینور اونور ببرمش که قضیه حل بود آخه :))))) آره اینجا بود 20 تا دیت رفته بودیم تا حالا

به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند
که آفتاب بیاید
نیامد
چو گرگ زوزه کشیدم
چو پوزه در شکمِ روزگارِ خویش دویدم دریدم
شبانه روز دریدم
که آفتاب بیاید
نیامد

صدا و سیمای در پیت!
مجریان خزوخیل!
رسانه‌ی جفنگ!
خروجی خسیف!
روزنامه‌ی چرک!
موضوعات الدنگ!
ریای دسته جمعی!
ربنای فرهنگ!
چادری بر باد!

@Breeze اینو که درست میگی :))ولی زیاد شناختی نیست که بخواد خوشش بیاد :)) چی بگم

گاهی آدم یه غلطی می کنه تازه 5 دقیقه بعدش می فهمه چه کرده به خودش فحش میده ..

فعلا هیچی نیستیم :)))

سينمايى جان خوبه كه يونيك ميشيد :)))

باشه مسخره کنید منو حالا :)))))

سینمایی به نظرم از روش شماره 3 ی خودت استفاده کن:))

شدم مثه این سیتکامایی مثه فرندز و آشنایی :))))

من برم یه چی غمگین گوش بدم به حال خودم .. آهااااای خبر دار

گفت چرا پس پستون نداشته گفتم چون صادرات به هندستون جرم بوده شیر رو که داده رفته برای اینکه سایرین حساب کار دستشون بیاد پستونشو بریدن :))) همینقدر مسخره :))))))) خداااااا