🎬سینمایی is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
🎬سینمایی @Personaj

اون چیزی که بد به نظر می رسه مستقیم به عرف جامعه می رسه .. وگرنه تو یه قبیله آفریقایی نداشتنش عجیب تر از داشتنشه .. در نتیجه هر طور دوس داری زندگی کن نه اونطور که جامعت ازت میخواد..