Nederland moet het Europese handelsverdrag met Canada, CETA, nog ratificeren. En dat is nog geen uitgemaakte zaak.

Belangrijkste punt van kritiek: het 'Investment Court System' (ICS) in het akkoord, waarmee bedrijven besluiten van de overheid kunnen aanvechten.

Door het arbitragetribunaal voor investeerders (ICS) zullen regeringen kopschuw worden om regels te maken die consumenten beschermen op het gebied van bijvoorbeeld voedselveiligheid en privacy.

piratenpartij.nl/ttip-is-intel

Follow

Ander punt van kritiek: De intellectuele eigendom bepalingen in CETA lijken grote gevestigde ondernemingen te bevoordelen, ten koste van middelgrote bedrijven en startups.

CETA wordt afgeschilderd als een handelsovereenkomst, maar het gaat veel verder dan handel. Het raakt aan privacy en gegevensbescherming, het recht op toegang tot kennis, en aan andere grondrechten.

piratenpartij.nl/intellectueel

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!