اگه مرحوم مستوفی نبود من تایملاین نداشتم

چون ایلان ماسک توییتر رو خرید پس منم دیگه میام اینجا
اقای ماسک اینم توت!

یکی منو دوباره با اینجا آشنا کنه !

پسر اینجا نوشتن دیگه یادم رفته

کاش اینجا هم رفقای توییترم بودن
دلم براشون تنگ شده

تو این وضع فیلترا فقط اینجا جوابه

تو تابم لاین عمومیش اونقد ایرانی کمه که میشه چت کرد

با جدیدتربن چسناله ها در خدمت شمام

اونقد خلوته که دارید چت میکنید؟

ماستادون هم اونقد خلوته که میشه با شلوار کردی توش گشت

تو ماستادون هم که صدا میپیچه

اونقد خلوته که میشه چت کرد

اونقد خلوته که میشه هوایی چت کرد

RAINMAN boosted

افسردگی تو ایران بخاطر فهمیدن زیاد نیست؛ بخاطر زیاد بودن نفهمه!

افسردگی تو ایران بخاطر فهمیدن زیاد نیست؛ بخاطر زیاد بودن نفهمه!

‏برای کسی که تنهاست؛
آینه،
تنهایی دیگری ست..!

ازدواج باید تو پاچت بره
وگرنه هیچ عادم عاقلی به کتش نمیره

خلوته
لذا کسکش با حودمون میاریم

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit