Ricardo is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Ricardo @RGBes

Programada para mañana en el blog (en español) de este pingüino, una entrada sobre Falkon, el (no tan) nuevo navegador de la comunidad KDE.

· Web · 0 · 0