كى فكرشو ميكرد ربل ساعت يك پلكاش بيفته!
زايبى دير وقت مياى سر ميزنى آقا.
حواسى مراقب خودت باش مادر
شب همگى بخير

همونى كه چشش به شام من بود باعث شد سالادم يادم بره

يادم باشه ايندفعه كه خواستيم بريم جنگل ته خيابون سيب زمينى تنورى و مشروب بخوريم سس خردلم ببرم!

حواسمو پرت كردين يادم رفت سالادمو با شامم بخورم

آخ آخ داشتم به روى ماهش فكر ميكردم و ميوه پوست ميگرفتم دستمو بريدم!
(دوباره سوژه ميدهد مجلس بيحال نشود)

حواس شجاع باش مادر نترس من هستم

نه نگران نباشيد زياده روى نميكنم

آره ديگه مرحوم حالا خودمونيم، يجور خاصى ريلكسين ديگه
بياين به من بگين قول ميدم به كسى نگم

من يه دوتا خالى ميبندم نمك ميريزم سرتون گرم شه سوژه دستتون بياد دلتون شاد شه

خيلى بيشعورين اصن كه منو سوژه كردين :))))

ها وسواسه ديگه ببخشيد، يا همش يا هيچى

صيد:)))) ولمون كنين من اگه صياد بودم ور دل شما نبودم كه، الان داشتم با صيد تو تورم خوش ميگذروندم هععععى

شما خود ربلو نديدين سليقه شو از كجا ديدين اخه!؟

نخير من به چشم زخم معتقدم:))

گل ريزون چيه؟ شما ريچ كيدزا و گل ريزون؟

نه ميخوام اسنادو قبل انتشار بخرم ازتون

مرحوم يه شماره حساب ميدين به من؟

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!