توییتر زن رسمیمه که خیلی دوسش دارم
ماستادون هم دوست دخترمه 😊

میام اینجا بعد که بر میگردم توییتر انگار تازه از ترن هوایی پیاده شدم.
سرم گیج میره


سیک سبز نزارید ما ها فک میکنین شما معروفید فالوتون میکنیم

هر کاری رو که واسه دفعه اول انجام میدیم چندین خصوصیت داره
لذت
خوشحالی
پشیمانی
اشتباه
ترس
خجالت
اولین توت رو میزنم بدون داشت هیچکدوم ازین حسها

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit