به دختره گفتم اين اولشه 😏 تازه كجاشو ديدي

گفت سرشو 😐

به دختره گفتم ديگه وقتشه باهم كات كنيم
اونم گفت نمي دونم چرا سوتينم تنگ شده فك كنم سايزم باز رفت بالا
نخواستم دلشو بشكونم باهاش موندم

تو كافه پسر و دختره باهم نشسته بودن پسره موقع سفارش گفت من رژيمم يه سالاد سزار دختر هم گفت منم همون سالاد فقط

دو ساعت بعد منتظر رفيقم بودم سر كوچه اين دوتا از فلافلي اومدن

تو تاكسي گفتم كرايه رضا صادقي ام من مي دم وايستا مي خوام پياده شم
طرف گفت ميشه ٨٠ تومن
گفت چه خبره
صندلي جلويي برگشت رضا صادقي بود گفت داداش من ميرم كرج

دختره داشت از خيابون رد ميشد پسره بهش گفت جوووووون

يهو پيرمرد از تو تاكسي به پسر گفت لبات غنچه نكن بَبَم جان

پشت گوشي موقع لاس زدن صداتو گرفته نكن تو فك مي كني شبيه محمدرضا فروتن شدي ولي دختره صداي ميرسليم مي شنوه

بدتر از همه چيز اينه ممد لمينت بياد با اون دندوناش اينجا توت كنه

يعني بايد بري بميري 😐

صدا و سيما تازه يادگرفته بود از توييتر استفاده كنه تو خبراش حالا از فردا بايد بگه ظريف عصر ديروز توت كرد 😐

اينجوري نميشه بايد برنامه ريزي كنم صبح تا شب توييت مي كنم ، شب تا صبح توت مي كنم 💪🏻

ما به توييتر تعلق داريم اينجا اومديم توت كنيم بخنديم

الان ماه رمضونه فقط تا ختنه گاه مي تونيم توت كنيم ☹️

فك كن احمدي نژاد اكانت بزنه هر روز توت كنه 😐

تو بيا گل بشو بوت كنيم
اندكي وقت بده كاراكتري توت كنيم

تو اتاق خبر يهو مجري بر مي گرده مي گه فرناز كاربرها جديدا چي توت كردن 😐

كاري كه ما با توييتر كرديم وحشتناك تر از كاري بود كه داعش با مجلس و حرم كرد 😐

مردم شريف ايران توت كردن و جناحي نكنيد 😐

با پديده اي رو به رو هستيم ٤٪‏ توييت مي كرد ولي اينجا ٩٦٪‏ توت مي كنه

فردوسي : بسي رنج بردم در اين سال سي
كه بياي توت كني پارسي 😐

توييتر شما ١٤٠ كاراكتر گوه مي خوردي ، اينجا ٥٠٠ كاراكتر توت مي كني

مادر : پاشو بيا شام
بچه : دستم بنده بزار يه دقيقه توت كنم چشم

بازگشت همه به سوي اوست

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit