پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

ارائه اول توسط آقای مصطفی آهنگرها با موضوع "مروری بر نرم‌افزار‌های آزاد برای کار‌های رسانه‌ای".

ارائه دوم توسط @frowzyispenguin با موضوع "سلنیوم با پایتون".

ارائه‌ها در بستر BBB برگزار خواهند شد.
لینک برگزاری متعاقبا در گروه اعلام خواهد شد.
لینک گروه تلگرامی: t.me/joinchat/Qau9M0u0eFdqMXkB
ارتباط از طریق: @ilamfoss

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit